ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนรายดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ (02) 2885-518 โทรสาร (02) 282-2744 อีเมล info_contentcenter@obecmail.obec.go.th