ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน
(Mini Plant)

ซอยคชสาร (ซอยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง) ถนนพหลโยธิน

ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2529 3662

กรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ (บริเวณเทคโนโลยี)

ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 7035 โทรสาร 0 2577 7047

ผู้อำนวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคลคด้านพลังงาน

นายโสภณ มณีโชติ
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : -

ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและมาตรฐาน

นางพรพรรณ บูร์รัชฏะ
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : pornpan_b@dede.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในโรงงาน

-
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : -

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในอาคาร

นายชวลิต บุญแสง
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : chawalit_b@dede.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มฝึกอบรมภาคปฏิบัติด้านการจัดการพลังงาน

นายอมรศักดิ์ รังสาคร
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : amornsak_r@dede.go.th

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการศูนย์แสดงเทคโนโลยีพลังงาน

นายชัยยุทธ สารพา
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : chaiyut_s@dede.go.th

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางเอื้อมพร ตังสกุล
โทรศัพท์ 0-2577-7035-41
อีเมล : auamporn_t@dede.go.th