ข่าวสารและบทความ
7 กุมภาพันธ์ 2563
อาคารและบ้านอยู่อาศัย

อาคารและบ้านอยู่อาศัย โครงการปรับปรุงข้อกำหนดการใช้พลังงานในอาคารควบคุม "คู่มือการออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Design)" โครงการบ้านประหยัดพลังงาน โครงการการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (บ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน) การใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัย เกณฑ์ขั้นต่ำในการพิจารณาเลือกซื้อบ้านจัดสรร อ่านทั้งหมด โครงการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก แนะนำโครงการติดฉลาก กรณีตัวอย่างบ้าน Magnolia กรณีตัวอย่างบ้าน Mr.Huynh กรณีตัวอย่างบ้านข้าวปั่น กรณีตัวอย่างบ้านปีกผีเสื้อ กรณีตัวอย่างโรงแรมเพนินซูเวล่า กรณีตัวอย่างศูนย์ฝึกอบรม รมธ. กรุงไทย

อ่านเพิ่มเติม
7 กุมภาพันธ์ 2563
Rc scale

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" จัดตั้งขึ้น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม 2496 โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและพิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการขึ้นหน่วยหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2496 เป็นต้นมา และได้มีการปรับเปลี่ยนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
7 กุมภาพันธ์ 2563
Rc scale

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" จัดตั้งขึ้น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม 2496 โดยมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและพิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการขึ้นหน่วยหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ตั้งแต่ วันที่ 7 มกราคม 2496 เป็นต้นมา และได้มีการปรับเปลี่ยนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม
31 กรกฎาคม 2562
ฉันคือบทความ