ข่าวสารและบทความ
30 เมษายน 2563
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Facebook เครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านพลังงานกันด้วย!!!

กดไลค์ Facebook ชื่อ PRE by DEDE กันด้วยเน้อ!!!!

อ่านเพิ่มเติม
23 เมษายน 2563
บทความพิเศษ
อำนาจหน้าที่ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทํา และพัฒนาหลักสูตร สื่อ และคู่มือการฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน
  2. กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองและการเพิกถอนหนังสือรับรอง ของผู้ให้บริการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงาน
  3. จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการผลิตบุคลากรด้านพลังงาน รวมทั้งทดสอบความรู้และสมรรถนะของบุคลากร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามที่กฎหมายกําหนด
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
อ่านเพิ่มเติม
16 เมษายน 2563
ทดสอบสร้างโพสต์
17 มีนาคม 2563
เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต

เพื่อการผลิตไฟฟ้าแห่งอนาคต

อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2563
10 แหล่งพลังงานทดแทน

10 แหล่งพลังงานทดแทน

อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2563
บทความเดือนมีนาคม
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2563
บทความเดือนกุมภาพันธ์
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2563
บทความเดือนมกราคม
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.อ่านเพิ่มเติม